املاک پرشیا 3

اعتبار ما افتخار ماست

065ce804-8b6a-46af-9e10-c88754d197af
2aa6cc92-c1a8-474c-8317-cb8133ee9d88
5a13e528-7731-4913-96b9-0ed42d8419c2
7acdcf46-aa3e-4053-9243-f0939f9eae75
20d042fe-fbcd-4a16-8c21-324612cbfd8e
66fce6a6-a1e3-4bce-94ff-2df8bc37f9e5
75d89c47-9dc6-4d10-ab82-a02a1f561da0
a5907305-74ed-4ca0-8d8c-faca7c1331bd
afd7c8f0-eb04-4085-a248-de514e8ec620
f9e3f401-96c0-47c8-98dd-426884aa11df
f88ef031-5249-424e-81cb-b14159045daa
previous arrow
next arrow
065ce804-8b6a-46af-9e10-c88754d197af
2aa6cc92-c1a8-474c-8317-cb8133ee9d88
5a13e528-7731-4913-96b9-0ed42d8419c2
7acdcf46-aa3e-4053-9243-f0939f9eae75
20d042fe-fbcd-4a16-8c21-324612cbfd8e
66fce6a6-a1e3-4bce-94ff-2df8bc37f9e5
75d89c47-9dc6-4d10-ab82-a02a1f561da0
a5907305-74ed-4ca0-8d8c-faca7c1331bd
afd7c8f0-eb04-4085-a248-de514e8ec620
f9e3f401-96c0-47c8-98dd-426884aa11df
f88ef031-5249-424e-81cb-b14159045daa
previous arrow
next arrow
ویو کامل جنگل 
شهرک برند
دسترسی اسان به دریاچه اویدر و مرکز شهر 
اب برق گاز
سند در دست اقدام
موقعیت شهرکی
پی کلا
کد206

قیمت : 8.500.000.000

بازدیدها: 8

تماس بگیرید